Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.dwimotion.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje warunki i zasady korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.dwimotion.pl oraz zawierania ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Towarów. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  a) zasady zawarcia i realizacji Umowy,
  b) zasady odpowiedzialności za wady Towaru,
  c) sposoby płatności i dostawy Towarów,
  d) zasady odstąpienia od Umowy przez Klienta będącego konsumentem,
  e) zasady zwrotu Towaru przez Klienta będącego przedsiębiorcą.
 2. W odniesieniu do Klientów będących konsumentami zastosowanie znajdują przepisy § 1-6, 8, 10-13 Regulaminu. W odniesieniu do Klientów będących przedsiębiorcami zastosowanie znajdują przepisy § 1-5, 7, 9-13 Regulaminu.
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla utworzenia Konta oraz dokonania zakupów Towaru w Sklepie.
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pośrednictwem:

  a) telefonu pod numerem (+48) 695 445 917
  b) poczty elektronicznej na adres: sklep@dwimotion.pl
  c) korespondencyjnie na adres DWI MOTION Sp. z o. o. ul. Bukowa 27 lokal 23, 87-100 Toruń
  d) osobiście w siedzibie Sklepu – Sprzedawcy
 5. Wymaganiami technicznymi niezbędnymi do prawidłowego korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego jest:

  a) posiadanie oprogramowania oraz komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego wraz z dostępem do sieci Internet,
  b) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
  c) posiadanie zaktualizowanej przeglądarki internetowej,
  d) zainstalowanie na urządzeniu systemu operacyjnego umożliwiającego korzystanie z przeglądarki,
  e) włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies.
 6. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.


§ 2
Definicje

 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia poprzez dodanie Towaru do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu płatności i dostawy.
 3. Gwarant – osoba trzecia, w szczególności producent Towaru, udzielająca na Towar gwarancji w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Klient – konsument w rozumieniu ustawy kodeks z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.) tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak też przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie internetowym. Klient tworzy Konto poprzez przeprowadzenie procesu Rejestracji.
 6. Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego pozwalający na złożenie zamówienia oraz wybór Towarów będących przedmiotem Umowy.
 7. Rejestracja – czynności zmierzające bezpośrednio do założenia Konta poprzez wprowadzenie przez Klienta danych wskazanych w Formularzu rejestracji.
 8. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: dwimotion.pl
 9. Sprzedawca – DWI MOTION Sp. z o. o. ul. Bukowa 27 lokal 23, 87-100 Toruń
 10. Towar – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy.
 11. Umowa – umowa sprzedaży Towaru zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego, bez jednoczesnej obecności obu Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Towaru ze Sprzedawcą.


§ 3
Warunki zawierania Umowy

 1. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia.
 2. Przeglądanie dostępnych w Sklepie internetowym Towarów nie wymaga posiadania Konta, ani korzystania z Formularza zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia na Towar może nastąpić za pośrednictwem Konta lub Formularza zamówienia.
 4. Z chwilą złożenia zamówienia Klient jest informowany o łącznej cenie Towarów, a także wszystkich innych opłatach związanych z realizacją Umowy, w tym w szczególności o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe).
 5. Celem Założenia Konta, Klient dokonuje Rejestracji.
 6. Celem prawidłowego i skutecznego założenia Konta, Klient jest zobowiązany podać następujące dane:

  a) adres poczty elektronicznej,
  b) wygenerowane przez Klienta hasło, znane wyłącznie Klientowi dodatkowe dane rejestracji można podać w późniejszym czasie (przy składaniu zamówienia). Jeżeli zakupy są wykonywane przez Klienta będącego przedsiębiorcą można podać tylko dane firmy. W takiej sytuacji opcjonalnie można podać swoje imię i nazwisko oraz telefon.
 7. Założenie Konta wymaga zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenia zgody na jego postanowienia, jak również wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 8. Usługa Konta jest świadczona przez Sprzedawcę nieodpłatnie.
 9. Klient posiadający Konto ma możliwość w każdym momencie zrezygnować z jego posiadania (usunąć Konto). Celem usunięcia Konta winien wysłać na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sklep@dwimotion.pl stosowne oświadczenie, z którego w sposób jednoznaczny będzie wynikać zamiar likwidacji przez niego Konta. Likwidacja Konta Klienta następuje niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu 1 powyżej.
 10. Usługa Formularz zamówienia jest świadczona przez Sprzedawcę nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Skorzystanie z Formularza zamówienia następuje z momentem wprowadzenia do Formularza jakichkolwiek danych zmierzających do zawarcia Umowy i kończy się z chwilą złożenia zamówienia albo z chwilą zaprzestania składania zamówienia.
 11. Celem złożenia zamówienia należy:

  a) zalogować się do Sklepu internetowego lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez logowania,
  b) wybrać Towar mający być przedmiotem Umowy, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
  c) nacisnąć przycisk „Zobacz koszyk” i przejść do Koszyka, który wskazuje rodzaj wybranych Towarów wraz z ceną jednostkową i ceną łączną oraz możliwą do modyfikacji ilościom kupowanych Towarów,
  d) dokonać sposobu dostawy,
  e) przycisnąć przycisk „Przejdź do płatności”,
  f) uzupełnić dane w szczegółach płatności, Istnieje możliwość przesłania Towaru na inny adres niż adres podany w szczegółach płatności.
  g) dokonać wyboru sposobu płatności,
  h) zapoznać się i zaakceptować Regulamin,
  i) zaznaczyć przycisk „Kupuję i płacę”.
 12. Klient składający zamówienia ma w każdym momencie jego składania możliwość powrotu do wcześniejszego etapu składania zamówienia, jak również rezygnacji z jego składania albo usunięcia z Koszyka wybranego Towaru.
 13. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę, przez cały rok. Dla prawidłowego wykonania Umowy niezbędne jest wskazanie przez Klienta danych zgodnych z rzeczywistością.
 14. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez:

  a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego,
  b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 14 niniejszego Regulaminu. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego Sprzedawcy.
 16. W przypadku braku dostępności Towaru, Klient ma możliwość uzyskania informacji o terminie dostępności poprzez porozumienie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem:

  a) telefonu pod numerem (+48) 695 445 917
  b) poczty elektronicznej na adres sklep@dwimotion.pl


§ 4
Sposoby płatności za Towar

 1. Ceny Towaru uwidocznione na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w walucie polskiej i są cenami uwzględniającymi podatek VAT.
 2. Ceny Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie internetowym umieszczone są na stronie przy każdym Towarze.
 3. Ceny Towarów nie zawierają w sobie kosztów przesyłki (doręczenia Towarów).
 4. Zapłata Ceny następuje według wyboru Klienta:

  a) w drodze przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy
  Bank: PKO Bank Polski S.A.
  Numer rachunku: 23 1020 5011 0000 9002 0403 6927
  b) za pobraniem
 5. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składają się cena za Towar w kwocie brutto oraz koszt dostawy Towaru w kwocie brutto. O końcowej kwocie zapłaty Klient jest informowany w toku składania zamówienia w rubryce: Łącznie.


§ 5
Sposoby dostawy Towaru

 1. Dostawa Towaru jest dostępna na terytorium Polski, a także na terenie UE po wcześniejszym uzgodnieniu i ustaleniu kosztów dostawy.
 2. Doręczenie Towaru jest odpłatne, chyba że Umowa lub Regulamin stanowią inaczej.
 3. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy jest bezpłatny.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:

  a) doręczenia Towaru za pośrednictwem firmy przewozowej lub kurierskiej
  b) odbiór osobisty dostępny po wcześniejszym uzgodnieniu w siedzibie Sprzedawcy, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00
 5. Klient ponosi koszty związane z doręczeniem Towaru na wskazany przez Klienta adres doręczenia.
 6. Realizacja zamówienia i doręczenie Towaru na wskazany przez Klienta adres doręczenia następuje niezwłocznie, nie później niż 3 dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że Strony postanowiły inaczej oraz z zastrzeżeniem ust. 7-9.
 7. W przypadku, gdy Klient wybrał formę płatności Ceny wskazaną w § 4 ust. 4 lit. a niniejszego Regulaminu, wysłanie Towaru przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż 3 dni od dnia zaksięgowania kwoty stanowiącej Cenę Towaru na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o którym mowa w § 4 ust. 4 lit. b niniejszego Regulaminu, wysłanie Towaru przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż 2 dni od dnia otrzymania zamówienia.
 9. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 3 dni od dnia zaksięgowania kwoty stanowiącej Cenę Towaru na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 10. O gotowości Towaru do odbioru osobistego, Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 11. W przypadku opóźnienia Klienta w odbiorze Towarów, Sprzedawca będzie uprawiony do naliczania Klientowi zaliczalnej (zaliczanej na poczet odszkodowania) kary umownej w wysokości 0,3 % ceny netto Towarów, których dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia w ich odbiorze (począwszy od pierwszego dnia opóźnienia). W przypadku gdy opóźnienie w odbiorze Towarów przekroczy 7 dni, konkretny dzienny termin odbioru tych Towarów powinien zostać uzgodniony ze Sprzedawcą z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
 12. Umowa wygasa na skutek jej wykonania. Strony mogą rozwiązać Umowę w drodze porozumienia.


§ 6
Odstąpienie od umowy przez Klienta – konsumenta

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu ustawy kodeks z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.) ma możliwość w terminie 14 dni, odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 10 i 11. Do zachowania terminu wystarczy wysłane oświadczenie przed jego upływem.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, partii lub części dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
  b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

  a) pisemnie na adres: DWI MOTION Sp. z o. o. ul. Bukowa 27 lokal 23, 87-100 Toruń
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dwimotion.pl
 4. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta uważa się ją za niezawartą.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia do niego Towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient może zwrócić Towar na adres: DWI MOTION Sp. z o. o. ul. Bukowa 27 lokal 23, 87-100 Toruń lub inny adres wskazany przez Sprzedawcę.
 10. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).


§ 7
Zwrot Towaru przez Klienta – przedsiębiorcę

 1. Klient będący przedsiębiorcą ma prawo zwrotu Towaru tylko na zasadach i warunkach wskazanych w ust. 2-10.
 2. Klient w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia Towaru, jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o zamiarze skorzystania z uprawnienia z tytułu zwrotu Towaru. Uchybienie terminowi, o którym mowa w zdaniu 1 powyżej powoduje wygaśnięcie uprawnień Klienta przysługujących mu z tytułu zwrotu Towaru.
 3. Wykonanie przez Klienta uprawnienia z tytułu zwrotu Towaru może nastąpić po spełnieniu łącznie następujących przesłanek:

  a) wyrażenie przez Sprzedawcę zgody na przyjęcie Towaru do zwrotu,
  b) fizyczny zwrot Towaru,
  c) brak śladów używania Towaru, kompletność Towaru oraz dołączonych do niego dokumentów, części składowych oraz zapakowanie w oryginalne opakowanie.
 4. W celu uzyskania zgody Sprzedawcy, o której mowa w ust. 3 pkt. a, Klient zgłasza Sprzedawcy zamiar skorzystania z uprawnienia z tytułu zwrotu Towaru poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@dwimotion.pl w sposób i w formie umożliwiającej zidentyfikowanie Klienta, Towaru, wskazującej na zamiar Klienta skorzystania z uprawnienia z tytułu zwrotu Towaru oraz wyraża zgodę na zapłatę kwoty odstępnego w wysokości 15 % ceny Towaru.
 5. Sprzedawca rozpoznaje wniosek Klienta niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania od Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4.
 6. Wykonanie przez Klienta uprawnienia z tytułu zwrotu Towaru może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Sprzedawcy na zwrot, którą Sprzedawca przesyła w wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 7. Wyrażenie zgody o której mowa w ust. 6 upoważnia Klienta do dostarczenie Towaru do Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego dostarczenia zwracanego Towaru do Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca zwróci zapłaconą cenę, po dokonaniu potrącenia kwoty odstępnego, o której mowa w ust. 4, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia dostarczenia Towaru do Sprzedawcy i otrzymaniu prawidłowo wypełnionej i podpisanej korekty faktury VAT wystawionej w związku z realizacją zawartej Umowy.
 10. Zwrot zapłaconej ceny następuje na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4, niezależnie od formy płatności przyjętej w chwili zawierania Umowy.


§ 8
Reklamacja Towaru

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczna lub prawną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 2. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży są nowe i wolne od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady Towaru, Klient ma prawo złożenia reklamacji.
 4. Reklamacja może być złożona przez Klienta na przykład:

  a) korespondencyjnie na adres: DWI MOTION Sp. z o. o. ul. Bukowa 27 lokal 23, 87-100 Toruń
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dwimotion.pl,
  c) osobiście w siedzibie Sprzedawcy, w sposób i formie umożliwiającej zidentyfikowanie Klienta, Towaru, podstawy reklamacji oraz wskazującej żądanie Klienta.
 5. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może według swojego wyboru:

  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  b) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. Klient, który wykonuje przysługujące mu w ramach reklamacji uprawnienia, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedawcy. W przypadku poniesienia przez Klienta kosztów dostarczenia Towaru wadliwego do siedziby Sprzedawcy, Sprzedawca zwraca Klientowi te koszty w sposób i w formie wskazanej przez Klienta.
 7. Jeżeli spośród Towarów sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od innych Towarów wolnych od wad, bez szkody dla obu Stron, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do Towarów wadliwych.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamacje za uzasadnioną.
 9. W przypadku, gdy wskazane w reklamacji dane lub informacje są niepełne w sposób uniemożliwiający prawidłowe rozpatrzenie reklamacji Sprzedawca wzywa Klienta do ich uzupełnienia we wskazanym zakresie.


§ 9
Wyłączenie odpowiedzialności w stosunku do Klientów – przedsiębiorców

 1. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta – przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 2. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient – przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klientów – przedsiębiorców z tytułu rękojmi za wady Towaru zgodnie z art. 558 § 1 k.c. jest wyłączona.
 4. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy w stosunku do Klientów – przedsiębiorców z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do wartości sprzedanego Towaru. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za utracone przez Klienta – przedsiębiorcę korzyści.
 5. Używanie i konserwacja Towaru w sposób niezgody z jego przeznaczeniem, wskazówkami producenta lub wiedzą techniczną zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa i w niniejszym Regulaminie.
 6. Sprzedawca nie ponosi w stosunku do Klientów – przedsiębiorców odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody powstałe z przyczyn wyłączających odpowiedzialność gwarancyjną gwaranta.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędną interpretację informacji oraz danych technicznych zawartych na stronie internetowej, w katalogach oraz w innych materiałach reklamowych otrzymanych przez Klienta – przedsiębiorcę. Materiały, o których mowa w zdaniu 1 powyżej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, w szczególności nie są zapewnieniem Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.


§ 10
Warunki gwarancji

 1. Sprzedawca przenosi na Klienta uprawnienia z gwarancji na Towary udzielonej przez producenta Towarów.
 2. Z uwagi na przeniesienie uprawnień z gwarancji odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn wyłączających odpowiedzialność gwarancyjną producenta Towarów.


§ 11
Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DWI MOTION Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Bukowa 27 lokal 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0001031297, NIP 8792747195, wysokość kapitału zakładowego 100.000 PLN
 2. wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać poprzez wiadomości e-mail na adres: biuro@dwimotion.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  a) wykonanie umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  b) marketingu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  c) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić administrator lub jakie mogą być podnoszone przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f,
  d) prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c.
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

  a) podmioty uprawione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  b) przewoźnicy/spedytorzy – w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką kurierską,
  c) podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą,
  d) dostawcy usług zaopatrujących administratora w rozwiązania techniczne, informacyjne, organizacyjne umożliwiające administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym sklepu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej administratorowi),
  e) dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

  a) przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  b) do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego na podstawie art. 6 ust 1. lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (prawnie usprawiedliwiony interes administratora),
  c) przez okres 6 lat na podstawie art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  d) przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.


§ 12
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres: biuro@dwimotion.pl
 4. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, o której mowa w niniejszym paragrafie, w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


§ 13
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Sklep internetowy jest prowadzony przez DWI MOTION Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Bukowa 27 lokal 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0001031297, NIP 8792747195, wysokość kapitału zakładowego 100.000 PLN
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz w siedzibie Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ma prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

  a) zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,
  b) zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie w jakim wpływają na postanowienia Regulaminu,
  c) zmiany profilu działalności Sprzedawcy,
  d) zmiany siedziby, danych adresowych Sprzedawcy,
  e) wprowadzenie udogodnień związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem umów.
 5. O zmianie Regulaminu, Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na Stronie Sklepu internetowego przez 30 dni. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w Formularzu rejestracji, informacji o zmianie Regulaminu.
 6. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie wysłana do Klienta posiadającego Konto w terminie nie krótszym niż 14 dni przed dniem wyznaczonym jako dzień zmiany Regulaminu.
 7. W wypadku niezaakceptowania przez Klienta zmiany Regulaminu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w najbliższym możliwym terminie, o czym Klient powinien poinformować Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o zmianach.